Όροι και προϋποθέσεις

Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΟΥΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της λεωφόρου Μεσογείων 15, ΤΚ 11527 (εφεξής και χάριν
συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος μεταξύ άλλων των διαδικτυακών τόπων με domain
names «www.goutos.com» καθώς επίσης και του «www.gcollection.gr», προσφέρει τις
υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και
την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία βρίσκεται εδώ, τους οποίους ο εκάστοτε
επισκέπτης / χρήστης του gcollection.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να
προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του gcollection.gr , μόνον εφόσον
τους αποδέχεται πλήρως.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του
gcollection.gr , αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις
του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής
πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν,
καταγράφονται και αναλύονται από την Εταιρία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε
καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν Αυτήν έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε
τρίτου.
Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για
ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε
ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο
υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι
χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο
και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Η
Εταιρία δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν
διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο
χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση
δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του gcollection.gr πλήθος υπηρεσιών οι
οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός
είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών
αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λ.π. Το σύνολο των υφιστάμενων
υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο gcollection.gr
υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο
επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του gcollection.gr αποδέχεται πλήρως και
αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του gcollection.gr παρέχεται
«όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη
χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής
αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία
ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του gcollection.gr .
Η χρήση του gcollection.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού –
Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε
χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως
ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες
του gcollection.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες
όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και
την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία του gcollection.gr .
Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος κάνει προκαταρκτικό
έλεγχο του περιεχομένου, καθώς επίσης ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες
του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής
άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε
περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι
συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε
περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.
2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του gcollection.gr θα
πρέπει:
• να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά
ζητούνται στο gcollection.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα
περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
• να ενημερώνει επιμελώς το gcollection.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω
στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν
διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.
Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες του gcollection.gr υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής
των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.
Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει
επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος
αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο χρήστης/μέλος
τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.
Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που
διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα
τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την
εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και
οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες
ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την
τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρία
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των
χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά
την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον
χρήστη.
Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του εν λόγω υπερσυνδέσμου, ολοκληρώνεται
η διαδικασία εγγραφής.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον
ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων,
καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα
επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες
όρους – πολιτική απορρήτου.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ)
Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται,
να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του gcollection.gr με ή χωρίς
προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.
4. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κατά καιρούς, η Εταιρία ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Η
Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει
τις προϋποθέσεις για μια Δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να
ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους
νόμους.
ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΛΗ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.
5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού
ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του gcollection.gr να
παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που
για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η
λειτουργία του gcollection.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό
ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές
λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία
του gcollection.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην
ορθή λειτουργία αυτού.
6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πλήθος περιεχομένων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο gcollection.gr δεν
προέρχονται από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο
gcollection.gr με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε
χρήστη/αγγελιοδότη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες
πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την
τέλεση συγκεκριμένων πράξεων. Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την
συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του
gcollection.gr δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή
και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του
gcollection.gr ). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις
παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του gcollection.gr αποκλειστικά και μόνον με δική
του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης
των εν λόγω πληροφοριών.
Η Εταιρία μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή
επεξεργάζεται το Περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε
Περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς
περιορισμό, του Περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της
Εταιρίας, παραβιάζει τις Συμφωνίες. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή
απενεργοποίηση της πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά
την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή
να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη.
Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε
άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη.
7. ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων
(οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στο gcollection.gr . Περαιτέρω η
Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής
εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.
Γενικοί Κανόνες Περιεχομένου Διαφήμισης
• Ο διαφημιζόμενος πρέπει να τηρεί τα προβαλλόμενα στη αγγελία περιεχόμενα.
• Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να παραπλανούν τους χρήστες. Η επικοινωνία
μηνυμάτων στο περιεχόμενο της διαφήμισης δεν πρέπει να περιέχει δηλώσεις ή
οπτικές παραστάσεις, που είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με
παραλείψεις, με διφορούμενα ή με υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να
παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
• Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία χρηστών της
gcollection.gr χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν και να δίνουν την έγκρισή τους.
• Οι διαφημίσεις που συλλέγουν πληροφορίες από τους χρήστες πρέπει να
περιλαμβάνουν τους Όρους Χρήσης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους.
• Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να μιμούνται την εμπειρία του χρήστη (user
experience) που τους παρέχει η gcollection.gr . Για παράδειγμα, δεν επιτρέπονται
διαφημίσεις που κάνουν χρήση γραφικών και λεκτικών παρόμοιων με αυτών της
ιστοσελίδας μας, διότι μπορεί αυτό να αποπροσανατολίσει τη διαδρομή του
χρήστη στην πλοήγηση.
• Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα,
την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό,
την κατάσταση υγείας ή γενετική κατάσταση αλλά και την οικογενειακή
κατάσταση των χρηστών.
• Στα διαφημιστικά banners, η ταυτότητα του διαφημιζόμενου πρέπει να είναι
εμφανής.
8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Εάν η Εταιρία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες
όρους χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό η Εταιρία μπορεί, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο
του εν λόγω Περιεχομένου.
Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τους Όρους
Χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από
τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.
Δεν επιτρέπονται πρακτικές που μπορεί να παραπλανούν, εσκεμμένα ή μη, τους
χρήστες ή στρεβλώνουν τη λειτουργικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ενδεικτικά,
αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες πρακτικές:
• Η δημοσίευση, στο site gcollection.gr κ, αγγελιών ακινήτων, που δεν είναι πλέον
εμπορικά ενεργές.
• Η διαγραφή και καταχώρηση εκ νέου αγγελιών στο site gcollection.gr ή
ενημέρωση αγγελιών χωρίς πραγματικές αλλαγές προκειμένου να εμφανίζονται
με πιο πρόσφατη ημερομηνία
• Η δημοσίευση στο site gcollection.gr και αγγελιών ακινήτων χωρίς τιμή ή με
ψευδή τιμή (πχ 1€)
• Η δημοσίευση, στο site gcollection.gr αγγελιών ακινήτων όπου μεσίτες
αποκρύπτουν την ιδιότητα τους στην εταιρεία και εμφανίζονται ως ιδιώτες
• Η δημοσίευση, στο site gcollection.gr πολλαπλών αγγελιών του ίδιου ακινήτου
στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές με σκοπό τη μεγαλύτερη γεωγραφική
κάλυψη.
• Η δημοσίευση, στο site gcollection.gr του εμπορικού σήματος (logo) του
αγγελιοδότη αντί φωτογραφίας αγγελιών ακινήτων στο προορισμένο πεδίο για
δημοσίευση φωτογραφιών.
• Η δημοσίευση, στο site gcollection.gr φωτογραφιών που δεν σχετίζονται με την
περιγραφή αγγελίας ακινήτου.
Εφόσον διασταυρωθεί μετά από έλεγχο κάποια από τις παραπάνω πρακτικές ή κάτι
που δεν περιγράφεται εδώ αλλά αποσκοπεί σε παραπλάνηση του χρήστη, η εταιρεία
θα αποδημοσιεύει την εν λόγω αγγελία του πελάτη τις αγγελίες του πελάτη. Εφόσον
διαπιστωθεί δεύτερη φορά για τον ίδιο πελάτη, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις
αγγελίες του λογαριασμού του πελάτη για 48 ώρες. Εφόσον διαπιστωθεί τρίτη φορά
για τον ίδιο λογαριασμό, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις αγγελίες του
λογαριασμού του πελάτη για 30 ημέρες.
Ειδικότερα η Εταιρία ενημερώνει ότι εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα
ποιότητάς μας ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, για πολλαπλές,
επαναλαμβανόμενες, μη μοναδιαίες, παραπλανητικές ή μη ενεργές αγγελίες στον
λογαριασμό πελατών, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης αφαίρεσης των εν λόγω αγγελιών
από το gcollection.gr .
9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του gcollection.gr , ήτοι
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών,
φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης
φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) του gcollection.gr ,
προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί
πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους
χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία πάντοτε στα πλαίσια
της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο
gcollection.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη
για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.
Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση,
μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με
τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του gcollection.gr . Τυχόν αναπαραγωγή
επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση
του περιεχομένου του gcollection.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή
άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας
ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική
περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων
πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να
διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την
δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου
των στοιχείων που εμφανίζονται στο gcollection.gr
Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι
φωτογραφίες που καταχωρεί στο gcollection.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία
και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε
δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των
ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις
εν λόγω φωτογραφίες.
Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε
ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα
υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της
Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του
gcollection.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του
gcollection.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η Εταιρία) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν
παραβιάσει του παρόντες όρους.
Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το
περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι
το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει
την δημοσίευση και ανάρτησή της στο gcollection.gr . Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να
αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο gcollection.gr άλλες αγγελίες .
11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης
και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών
δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του gcollection.gr . Σε καμία περίπτωση με
την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το
gcollection.gr και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της
εταιρία. Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο gcollection.gr :
• Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
• Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
• Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του gcollection.gr και εισέρχεται στα διαφημιστικά
(ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει
τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το gcollection.gr για
κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε
τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα.
Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του
Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και σήμερα ισχύει, θα
διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες
σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά
του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της
δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του
πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της
διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων
πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές], τα οποία θα περιέρχονται σε
γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο gcollection.gr με σκοπό :
• την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που
παρέχει το gcollection.gr στους χρήστες του,
• την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
• την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις
υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του gcollection.gr ,
• την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα
κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων
προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),
• την εύρυθμη λειτουργία του gcollection.gr ,
• κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.
12. COOKIES
Η Εταιρία μέσω της gcollection.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος
της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών του gcollection.gr . Τα Cookies
είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως
το gcollection.gr , να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να
επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την
αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στo
gcollection.gr , και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα
Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά
και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα Cookies για να
παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες
που παρέχονται μέσω του gcollection.gr .
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν
διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να κάνουν
χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη
επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των
cookies από την Google.
Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί
σωστά και απρόσκοπτα το gcollection.gr
13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρίας, των θυγατρικών της και
των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε
περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη
εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται
από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του
gcollection.gr οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να
απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που
είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα
11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr,
Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα
Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή
των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την
χρήση του gcollection.gr , εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας.
14. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Σε συνέχεια των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως έχουν δημοσιευθεί
στην ιστοσελίδα μας και ισχύουν μέχρι και σήμερα και αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι και των παρακάτω, με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας αποδέχεστε
επιπλέον ότι:
• Είστε άνω των 18 ετών. Αν δεν είστε 18 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη
χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αν κατά παρέκκλιση των παραπάνω κάνετε χρήση
της υπηρεσίας, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ενώ επιφυλάσσεται
έναντι των νομικά υπεύθυνων για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν υποστεί
από την παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών
της αλλά και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της.
• Δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και δεν επιδιώκετε παραπλανητική
χρήση της υπηρεσίας μας.
• Με την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε με
νόμιμο τρόπο οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται σε εσάς από
άλλους χρήστες και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες τους
για οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη
στον οποίο ανήκουν οι πληροφορίες.
Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση εφιστά την προσοχή σας πριν την ανταλλαγή
προσωπικών πληροφοριών ενώ σας γνωρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και
υποχρεούται σε ποινικό ή οποιονδήποτε νομικό έλεγχο των χρηστών αλλά και των
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω της υπηρεσίας της.

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Για ακυρώσεις κρατήσεων άνω των 30 ημερών πριν την ημερομηνία check-in, η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται.

Για ακυρώσεις κρατήσεων μετά το πέρας της ανωτέρω ημέρας, η καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Επί παραδείγματι, κράτηση  για check in στις 3 Αυγούστου, δικαιούται επιστροφής της προκαταβολής εάν ακυρωθεί μέχρι τις 3 Ιουλίου.